BIBLIOTECA
CNB

Scopul bibliotecii:

Formarea adolescentului, absolvent al învățământului liceal prin dezvoltarea proceselor cognitive, afective și volitive

Serviciul de bibliotecă

➢ Partener activ al elevilor, cadrelor didactice și al întregului personal din școala noastră
➢ Furnizor de documente necesare (in)formării și instruirii utilizatorilor
➢ Component integrat al procesului instructiv- educativ
➢ Gestionar al resurselor CDI

Colaboratori:

➢ Conducerea unității
➢ Cadre didactice
➢ Psiholog
➢ Logoped
➢ Compartimentul administrativ
➢ Comitetul de părinți
➢ Elevii claselor I-XII
➢ Inspectoratul Școlar Județean Timiș
➢ Biblioteca Casei Corpului Didactic Timișoara
➢ Librăria „Esotera” Timișoara
➢ Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara
➢ Universitatea de Vest din Timișoara
➢ Asociația Bibliotecarilor din România
➢ Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari (IFLA)

Obiectivele bibliotecii:

➢ Conștientizarea utilizatorilor asupra rolului bibliotecii ca depozitar al informației necesare dezvoltării societății
➢ Satisfacerea nevoilor de lectură și de informare documentară a utilizatorilor
➢ Popularizarea colecțiilor bibliotecii
➢ Asigurarea unui învățământ de calitate prin colaborarea cu personalul didactic în funcție de cerințele procesului educativ, particularitățile psihice de vârstă ale elevilor și interesele acestora
➢ Achiziționarea de documente în vederea informării și documentării eficiente a elevilor și a cadrelor didactice
➢ Accesul rapid la informație prin
➢ utilizarea tehnologiei informației de ultimă generație
➢ Perfecționarea pregătirii profesionale a bibliotecarului

Resurse materiale:

➢ Spațiu destinat studiului, cu acces liber la carte
➢ Colecții de publicații, cuprinzând peste 15.000 de volume
➢ Baze de date informatizate

Oferta bibliotecii:

➢ Colecție beletristică
➢ Colecție carte științifică
➢ Ghiduri metodologice
➢ Publicații seriale
➢ Colecție DVD și CD-ROM
➢ Casete audio-video
➢ Calculator cu acces la internet
➢ Aparatură audio-video și de proiecție

Bibliotecar,
prof. documentarist, Violeta MICLĂUȘ